PROJEKT "JAWORZNO - ŹRÓDŁO WIEDZY"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
W naszej szkole organizowane są zajęcia w ramach projektu "Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych", którym zostały objęte 4 gimnazja w naszym mieście. Zajęcia prowadzą trenerzy – nauczyciele naszej placówki.

Projekt zakłada m.in.

  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów wraz z koniecznym doposażeniem;
  • utworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie. Doposażenie szkół w odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne pozwoli na funkcjonowanie różnorodnych międzyszkolnych pracowni w szkołach oraz wykorzystywanie ich przez uczniów z innych szkół z projektu i spoza, również po zakończeniu projektu;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego: