INFORMACJE PRZYDATNE DLA RODZICÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2015

1. Uczniami naszego Gimnazjum opiekuje się
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 6162847
2. Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie po pomoc do pracowników poradni lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły, jednakże w przypadku problemów dydaktycznych wskazana jest opinia wychowawcy. Rodzic nie jest zobowiązany do przedłożenia w szkole opinii poradni. Jednakże w takim wypadku uczeń nie będzie mógł skorzystać ze specjalnych warunków dotyczących dostosowania wymagań do specyficznych jego potrzeb.
3. Zasady wydawania uczniom opinii o specyficznych trudnościach    w uczeniu się w świetle nowych regulacji prawnych
Zgodnie z § 6a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
   1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
   2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust.1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

  OPINIE I ORZECZENIA WYDANE PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
  Wszystkie opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, ważne w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia zachowują ważność na kolejne etapy edukacyjne.
  

 WAŻNE!
Dotychczasowa opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych u ucznia lub absolwenta, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, stanowi podstawę dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do jego potrzeb i możliwości. Ta opinia stanowi także podstawę dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia (słuchacza) przez cały okres kształcenia.
Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej:
1. w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się - stanowią podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
2. w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się - stanowią podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  

 WAŻNE!
Powyższe opinie stanowią także podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - do końca okresu kształcenia.
3.  Wszyscy uczniowie posiadający opinię bądź orzeczenie do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidulanego od roku szkolnego 2011/2012 objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, której zakres określają zespoły składające się z nauczycieli uczących w danej klasie oraz innych specjalistów, jak np. psychologa, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej etc. Rodzice tych uczniów zostali o tym fakcie powiadomieni.