16 listopada- Międzynarodowy Dzień Tolerancji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2016

Jedną   ze wspaniałych wartości, jakie zawsze prezentowali  uczniowie G3  jest  TOLERANCJA.   I to właśnie ona  będzie motywem przewodnim listopadowego Tygodnia  Przyjaźni i Tolerancji w naszej  świetlicy  (14.XI -18.XI)

 

W  dobie  wszechobecnego „hejtu” i  ksenofobii  może  warto  wsłuchać  się  przez  chwilę  w słowa kultowej  piosenki Stanisława Sojki:

 …Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?

Budować ściany wokół  siebie – marna sztuka

Wrażliwe  słowo, czuły dotyk wystarczą
Czasami tylko tego pragnę,  tego szukam

Na miły  Bóg,..
Życie nie tylko po to jest,  by brać
Życie nie po to,  by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać

Problemy twoje,  moje,  nasze boje,  polityka
A przecież każdy włos  jak nasze lata policzony
Kto jest bez winy niechaj  pierwszy rzuci kamień, niech rzuci
Daleko  raj, gdy na człowieka się zamykam…

-----------------------------------------------------------------------

 Co  zrobić, aby być bardziej  tolerancyjnym?

 

   Trzeba się zastanawiać  

  Trzeba chcieć 

  Pomyśleć,  co by się czuło na miejscu innej osoby 

  Nauczyć się  akceptować innych 

  Pamiętać,  że inny to nie gorszy 

  Rozmawiać o problemie 

  Szanować  innych 

  Zawsze zachowywać się miło 

  Starać unikać negatywnego nastawienia do innych 

  Nie prowokować 

  Dorosnąć

------------------------------------------------

Znalezione przez uczniów cytaty: 

 TOLERANCJA:

'' W naszym społeczeństwie jeden przed drugim ma lęk. Nie tyle boi się drugiego człowieka, ile ma strach, że ten drugi człowiek jest inny. ''
'' Możemy szanować człowieka, dlatego że jest od nas odmienny, i możemy go rozumieć, ponieważ jest nam równy. ''
'' Każdy chce  to­leran­cji, a mało kto ją daje. ''
''  XXI wiek to era to­leran­cji, dla­tego cza­sem mam wrażenie, że Pol­ska zat­rzy­mała się na początku XX wieku. ''
"  Do­piero gdy sa­mi doświad­czy­my po­niżenia i za­pom­nienia, uczy­my się sztu­ki to­leran­cji i kocha­nia innych. ''

UPRZEJMOŚĆ:

''  Up­rzej­mość  po­maga  w  zdo­byciu  przy­jaciela  i  dop­ro­wadze­niu  wro­ga do szału. ''
'' Jeszcze nikt nie stra­cił  na up­rzej­mości. Na jej  bra­ku ow­szem -  w moich oczach. ''
'   Uprzejma  odpowiedź  łagodzi gniew, ostre słowo go pobudza. ''
''  Używajcie  dobrych manier i bądźcie uprzejmi  wobec wszystkich za wyjątkiem tych, którzy mówią złośliwie ''

ŻYCZLIWOŚĆ

'' In­te­resu­je  mnie  tyl­ko  szcze­ra życzli­wość.  Ona ma w so­bie ra­dość po­ran­ka i uśmiech nocy. ''
'' Wy­korzys­taj szansę,Two­ja życzli­wość może stać się dla in­nych,światełkiem w tu­nelu życia. ''
'' Życzli­wość i uśmiech na twarzy ot­worzą każde drzwi . ''
'' Życzli­wość dla dru­giego człowieka nie jest rzeczą trudną, ale niektórzy są na nią odporni. ''
'' Słabi nie wy­silają się na życzliwość. '' - To b. dobre :)
'' Uśmiech i życzli­wość ob­cej oso­by jest lep­szym uzdrowicielem,niż naj­droższe leki. ''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie życzliwość

    życzliwość