Konkurs na prezentację multimedialną pt." Książki, które polecam"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2016

KSIĄŻKI, KTÓRE  POLECAM

Konkurs międzyszkolny  na prezentację multimedialną

zorganizowany  w ramach obchodów  Tygodnia  Bibliotek 2016

 

KSIĄŻKI,  KTÓRE  POLECAM

 Konkurs międzyszkolny  na prezentację multimedialną

 w ramach obchodów  Tygodnia Bibliotek 2016

 

  

 

1. CELE KONKURSU :

 Popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów;

 • Wzbogacanie wiedzy o utworach literackich i autorach;

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;

 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 2. ORGANIZATORZY:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach – Filia w Jaworznie we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami szkolnymi – uczestnikami sieci współpracy.

 3. UCZESTNICY:

 I kategoria :uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

 • II kategoria: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 4. WARUNKI KONKURSU:

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału i przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat dowolnie wybranej przez ucznia książki;

 • Polecana książka nie może zawierać treści uwłaczających niczyjej godności, obrazoburczych, pornograficznych, erotycznych, mających charakter agitacji politycznej lub religijnej;

 • Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet LibreOffice);

 • Przyjmowane będą prezentacje przygotowane wyłącznie indywidualnie;

 • Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę;

 • Objętość prezentacji: 5-10 slajdów;

 • Pierwszy slajd musi zawierać: nazwę konkursu, tytuł oraz imię i nazwisko autora recenzowanej książki;

 • Prace należy dostarczyć zapisane na wybranym nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pendrive) do biblioteki szkolnej. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową i oświadczenie – załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu;

 • Prace przyjmowane będą w bibliotece szkolnej do dnia 31 marca 2016 r.;

 • Konkurs ma charakter dwuetapowy:

I etap - eliminacje wewnątrzszkolne

Wyboru maksymalnie 3 najlepszych prac w danej szkole dokonuje bibliotekarz szkolny.Prace oraz listy uczestników wyłonionych w wyniku szkolnych eliminacji dostarcza bibliotekarz szkolny do Biblioteki Pedagogicznej, Rynek Gł. 17 (II piętro) w terminie
do 15 kwietnia 2016 r.
osobiście lub mailowo na adres: ksiazkiktorepolecam@gmail.com

 II  etap - finał  konkursu

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac nadesłanych na konkurs. Przewidziana jest jedna nagroda główna i 2 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii wiekowych uczestników.

 

 • Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacjąregulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Ponadto autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych prac, prawo do ich reprodukcji w różnych materiałach informacyjnych oraz do ich publicznej prezentacji. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z konkursem (załącznik nr 1).

 5. KRYTERIA OCENIANIA :

 Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

 • walory edukacyjne i popularyzacyjne prezentacji;

 • kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału;

 • poprawność merytoryczną i językową zmieszczonych treści;

 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;

 • techniczną poprawność wykonania;

 • dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywność;

 • ogólne wrażenie estetyczne.

 6. TERMIN I MIEJSCE FINAŁU KONKURSU:

 Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się  11 maja 2016 r., 

 • o godz. 12.00 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy
  w Katowicach – Filia w Jaworznie, Rynek Gł 17 (II piętro).

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej (www.jaworzno.pbw.katowice.pl) oraz w lokalnych mediach.

Pliki do pobrania